РЕШЕНИЕ №8
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 8

от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2

 
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 230 от 27.11.2008 г., взето с Протокол № 19, за поземлени имоти в местност “Фондовете” по КВС на с.Сарая. Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И :


1. Променя Решение № 230/27.11.2008 г., взето с Протокол № 19, на Общински съвет – Пазарджик, като намалява началната търгова цена на предложените за продажба чрез публичен търг поземлени имоти, представляващи: поземлен имот № 059030, местност “Фондовете” по картата за възстановена собственост на с. Сарая, община Пазарджик, начин на трайно ползване ”др. неизп. нива”, категория V, състоящ се от 61,820 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1004/08.08.2008 г. , от 593480 лева на 500 000 лева, и поземлен имот № 059034, местност “Фондовете” по картата за възстановена собственост на с. Сарая, община Пазарджик, начин на трайно ползване ”др. неизп. нива”, категория V, състоящ се от 18,793 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1005/08.08.2008 г. от 180 416 лева на 150 000 лева.
2. Възлага на кмета на общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.


Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
41322813


 

 
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

сряда 04 февруари 2009 - 19:44:53

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност