РЕШЕНИЕ №7
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 7
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2

 
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 197 от 30.10.2008 г., взето с Протокол № 18 в частта му на т. 1 и 2 от Приложение № 1 за гр. Пазарджик и Решение № 211 от 30.10.2008 г. взето с Протокол № 18, в частта му на т. № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 и 14 за гр. Пазарджик и т. 1 за с. Звъничево от

Приложение № 1.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И :


1. Променя Решение № 197 от 30.10.2008 г., взето с Протокол № 18 в частта му на т. 1 и 2 от Приложение № 1, като намалява с 10% началната търгова цена на предложените за продажба чрез публичен търг поземлени имоти, както следва: урегулиран поземлен имот VІІ-179 в кв. 3171 по плана на гр. Пазарджик, бул. ”Ст. Караджа” № 57, от 71 565 лева на 64 409 лева и урегулиран поземлен имот VІІІ-179 в кв. 3171 по плана на гр. Пазарджик, бул. “Ст. Караджа” № 55 от 113 350 лева на 102 015 лева.
2. Променя Решение № 211 от 30.10.2008 год., взето с Протокол № 18 в частта му на т.2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 и 14 за гр. Пазарджик и т. 1 за с. Звъничево от Приложение № 1, като намалява с 10% началната търгова цена на предложените за продажба чрез публичен търг поземлени имоти както следва: урегулиран поземлен имот ХІІ-за услуги в кв. 510 по плана на гр. Пазарджик, ул. ”Ст. Стамболов”, от 33 000 лева на 29 700 лв., урегулиран поземлен имот ХІІІ-за услуги в кв. 510 по плана на гр. Пазарджик, ул. “Ст. Стамболов”, от 34 800 лева на 31 320 лв., урегулиран поземлен имот ХІV-за услуги в кв. 510 по плана на гр. Пазарджик, ул. ”Ст. Стамболов”, от 32 400 лева на 29 160 лева, урегулиран поземлен имот VІІІ - 631 в кв. 1420 по плана на гр. Пазарджик, ул. ”Мария Шутич”, от 16 000 лева на 14 400 лева, урегулиран поземлен имот ХІV – за търговия и услуги в кв. 420 по плана на гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска”, от 60 500 лева на 54 450 лева, урегулиран поземлен имот VІ – жилищно строителство в кв. 13 по плана на гр. Пазарджик, ул. “Стоян Ангелов”, от 86 400 лева на 77 760 лева, урегулиран поземлен имот VІІІ – общ. в кв. 13 по плана на гр. Пазарджик, ул. ”Ст. Ангелов”, от 63 900 лева на 57 510 лева, урегулиран поземлен имот ІХ – търговия и услуги в кв. 13 по плана на гр. Пазарджик, бул. ”Г. Бенковски”, от 319 550 лева на 287 595 лева. поземлен имот № 050073, местност “Поповица” по картата за възстановена собственост на с. Звъничево, от 22 885 лева на 20 597 лева и 40 % стойността на имота по т. 14 за гр. Пазарджик, представляващ урегулиран поземлен имот VІІІ - 70, търговия и услуги в кв. 21 по одобрен със заповед № 263/19.09.2008 год. ПУП за поземлен имот 021070 в местността “Малък Якуб” по плана за земеразделяне на гр. Пазарджик от 500 000 лева на 300 000 лева.
3. Възлага на кмета на общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 
Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
41322813

 


 
 

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

сряда 04 февруари 2009 - 19:39:55

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност