РЕШЕНИЕ №6
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№ 6
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2

 
ОТНОСНО: Обявяване на част от имот, публична общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-157, 158, за КОО и паркинг, в кв. 2254, с площ 3 653 кв. м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда – б. баня, за частна общинска собственост.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл.21 ал. 1 т.8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 1 от Закона за общинската собственост, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И :


Не обявява за частна общинска собственост УПИ ІІ-157, 158, за КОО (комплексно обществено обслужване) и паркинг в кв. 2254, по ПРЗ на Район “ЦЕНТРАЛЕН”, заключен между улиците: ул. “Ген. Гурко, ул. “Хан Крум”, ул. ”Екзарх Йосиф”, ул. “К. Величков”, ул. ”Ал. Батенберг”, ул. “Виделина”, ул. ”Д. Петков”, ул. “Кн. Мария Луиза”, ул. “Болнична” и ул. “Пловдивска”, одобрен с решение № 237, взето с Протокол № 20/18.12.2008 год. на Общински съвет – Пазарджик, с площ 3 653 кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда – б. баня, актувани с актове за публична общинска собственост № 455/22.01.2001 год. и № 759/13.03.2003 год., вписани в Дв. Вх. Рег. съответно под №№ 3972/23.10.2001 год., акт № 100, том VІ и №1098/24.03.2003 год., акт № 148, том ІІ при Агенцията по вписванията – Съдия по вписванията при Районен съд – Пазарджик.


 


Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
413922710

 

 

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

сряда 04 февруари 2009 - 19:34:33

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност