Р Е Ш Е Н И Е №2
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
 № 2
от 15 януари 2009 година, взето с Протокол № 1


ОТНОСНО: Избиране на комисия във връзка с изпълнението на чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на инж. Георги Йорданов, на основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, и след станалите разисквания, 

Р Е Ш И:


І. Избира постоянна комисия във връзка с изпълнението на чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав:

1. Петър Горчев;

2. Благо Петров;

3. Лъчезар Кръстев;

4. Христо Тодоров;

5. Дончо Баксанов;

6. Живко Божилов;

7. Георги Георгиев.


ІІ. Задължава комисията да изготви проект на правилник за работа на общинския съвет във връзка с предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, в срок до 16.02.2009 г., и председателят на комисията да го докладва пред общинския съвет.


 


Общ брой на общинските съветници
При-съствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41
35
34
0
1

 


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

 


сряда 21 януари 2009 - 12:50:15

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност