С П И С Ъ К


на кандидатите, допуснати до трети етап на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД гр. Пазарджик

 На 22 март 2019 г. се проведе втори етап на конкурса за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, гр. Пазарджик.  До трети етап се допускат кандидатите:

Румен Методиев Аврамов – с оценка на втори етап – Отличен 5.50;

Костадинка Крумова Сотирова – с оценка на втори етап – Мн. добър 5.00.

Третият етап на конкурса – събеседване с кандидатите, ще се проведе на 05 април 2019 г.от 14.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик.

Председател на комисията
Радка Кежева

сряда 27 март 2019 - 16:19:24

Р Е Ш Е Н И Е № 28/13.2.2019г. на Административен съд - ПазарджикР Е Ш Е Н И Е № 28/13.2.2019г.
на Административен съд – Пазарджик по адм. дело № 1002 по описа на съда за 2018 г., с което се ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането,
[ Пълният текст >>> ]

сряда 06 март 2019 - 10:16:09

РЕШЕНИЕ №3 на ОбС от 31.01.2019 г. за обявяване на конкурс


ОТНОСНО:
Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Пазарджик” ЕООД, ЕИК 000349201, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала.


петък 08 февруари 2019 - 10:43:35

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 23.01.2019 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
В срок до 25.02.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.
    На 26.02.2019 г. от 11:00 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.


    Приложения:

[ Пълният текст >>> ]

сряда 23 януари 2019 - 10:55:35

С П Р А В К А


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджиквторник 22 януари 2019 - 15:23:20

С П И С Ъ К


СПИСЪК на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД гр. Пазарджик

[ Пълният текст >>> ]

сряда 13 март 2019 - 17:18:21

СПРАВКА


Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

[ Пълният текст >>> ]

сряда 27 февруари 2019 - 18:20:59

СПРАВКА


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или упълномощени от тях водачи


сряда 30 януари 2019 - 14:36:46

СПРАВКА


Справка за постъпилите предложения по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик


вторник 22 януари 2019 - 15:25:07

СПРАВКА


за постъпилите предложения по Проекта на Наредбата за организацията на движението на територията на Община Пазарджик

На общественото обсъждане, проведено на 19.12.2018 г. от 18:00 ч. в Пленарната зала на Община Пазарджик, бяха направени следните предложения

[ Пълният текст >>> ]

петък 28 декември 2018 - 14:17:17

Страници:   1 2 [3] 4 ... 47 48 49
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност