С Ъ О Б Щ Е Н И Е


О Б Щ И Н А   П А З А Р Д Ж И К


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   
    На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 59/27.04.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:
    1. На 06.06.2017 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с номер 000499, в землището на с. Пищигово с ЕКАТТЕ 56561, общ. Пазарджик, площ на имота 13,621 дка, начин на трайно ползване: “Селскостопанско летище”, актуван  с Акт за публична общинска собственост № 106/16.04.2008 г.

[ Пълният текст >>> ]

вторник 09 май 2017 - 16:27:08

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

[ Пълният текст >>> ]

петък 21 април 2017 - 17:36:47

ПЪРВО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ИН ВИТРО


Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазрджик ще заседава на 6-и април 2017 г. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик. Комисията ще разгледа заявленията за финансиране на 6 двойки.

понеделник 03 април 2017 - 10:36:30

Публично обсъждане на Наредбата за организацията на движението


На 20-ти април 2017 г., четвъртък, от 10:00 часа, ще се проведе повторно обсъждане на проект на Наредба за организация на движението в община Пазарджик, внесен от общинските съветници Евтим Янев, Стоян Парпулов и Димитър Петков. Публичното обсъждане ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, ет. 13., зала 1302     /Проекта на Наредбата/

петък 17 март 2017 - 16:41:27

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик ще се гледа на сесията на Общинския съвет на 30-и януари. Пълният текст на проекта.

петък 20 януари 2017 - 14:59:16

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


О Б Щ И Н А   П А З А Р Д Ж И К


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   
    На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 60/27.04.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:
    1. На 06.06.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на Общината – гр. Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.501.1512, с адрес на поземления имот:  гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. “Стефан Караджа”, с площ: 1 381 кв. м., с начин на трайно ползване “за паркинг”, актуван  с Акт за публична общинска собственост № 738/30.05.2016 г.

[ Пълният текст >>> ]

вторник 09 май 2017 - 16:25:37

КОМИСИЯ ИН ВИТРО ЩЕ ЗАСЕДАВА В ДЕНЯ НА РЕДОВНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


Поради липса на кворум заседанието на комисия ИН ВИТРО, насрочено за 6-ти април, не се състоя. Комисията ще разгледа заявленията на кандидатите за финансово подпомагане на 27-април 2017 г. /четвъртък/ от 12 часа, на 13-ти етаж в зала 1302 в сградата Община Пазарджик.

петък 07 април 2017 - 13:50:44

П О К А Н А


 Уважаеми съграждани,
През месец април 2017 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2016 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

[ Пълният текст >>> ]

вторник 28 март 2017 - 11:36:34

Отмяна на текст от Наредбата за обществения ред


Административният съд отмени разпоредбата на чл. 33, във връзка с чл. 2, т. 6 от Наредбата за обществения ред
/Решение № 96 / 27.2.2017г./

сряда 15 март 2017 - 10:56:34

СПРАВКА за направените и неприети предложения


След приключване на обществената консултация по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и преди приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, проведена на 12.01.2017 г. от 11:00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик са постъпили следните предложения отразени в съставения протокол:

[ Пълният текст >>> ]

сряда 18 януари 2017 - 14:45:29

Страници:   1 2 [3] 4 ... 41 42 43
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.