СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО  публикуван проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 15 февруари 2018 - 11:30:08

П О К А Н А


Уважаеми съграждани,
Съгласно чл. 84, ал.6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2018 г. за публично обсъждане.
Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2018 година, което ще се проведе на 12.01.2018 г. от 11ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ1,2,3
ПРИЛОЖЕНИЕ4петък 05 януари 2018 - 17:23:09

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 11.12.2017 г. (понеделник) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2018 г.четвъртък 23 ноември 2017 - 14:26:12

12-ти октомври - Ден на българската община


Тържествена сесия послучай Деня на българската община ще проведе Общински съвет - Пазарджик на 12-ти октомври от 12 часа. На сесията ще присъстват и ученици от Ученически училищен съвет "Аксаковци" и Клуб "Етикет.БГ" на ПГ "И. С. Аксаков", които ще поздравят общинските съветници и представителите на местната власт по повод отбелязването на 135-та годишнина от обнародването на първия Закон за общините и градското управление.

понеделник 09 октомври 2017 - 09:58:54

СЪОБЩЕНИЕ


Поредното заседание на комисията "Ин витро" ще се проведе в деня на редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик - 28-и септември 2017 г. от 12.00 часа, на 13 етаж, стая 1302. Четири са заявленията за финансово подпомагане, които ще разгледа комисията.

понеделник 25 септември 2017 - 11:08:07

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


    На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 55а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Комисията, назначена със Заповед № 2693/31.10.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 55155.506.397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, бул. “Христо Ботев” № 99, с обща площ: 78 771 кв. м., като концесионираната площ представлява 5 484 кв. м. (пет хиляди четиристотин осемдесет и четири кв. м.), трайно предназначение на територията:

[ Пълният текст >>> ]

понеделник 15 януари 2018 - 11:47:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 155/26.10.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, изменено с Решение № 176/30.11.2017 г. се обявява, че:
    1. На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на Общината – гр. Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява върху обект – публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 07 декември 2017 - 16:06:54

Съобщение


Административният съд отмени разпоредби от Наредба за рекламната дейност в община Пазарджик с Решение №№ 459/12.10.2017г.

четвъртък 02 ноември 2017 - 15:54:02

СЪОБЩЕНИЕ


Три двойки, кандидатстващи за финансово подпомагане, одобри комисията "Ин витро"на заседанието си в четвъртък. На една от кандидатките беше дадено предписание за представяне на липсващи документи.

понеделник 02 октомври 2017 - 13:23:39

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА и СЪОТВЕТНАТА СПРАВКАпонеделник 18 септември 2017 - 15:59:09

Страници:   1 2 [3] 4 ... 44 45 46
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност