Съобщение


В деня на редовната сесия на Общинския съвет  - 27-ми юли 2017 г., заседание ще проведе комисията "Ин витро". Комисията ще разгледа постъпилите заявления за финансово подпомагане през второто тримесечие на  годината. Заседанието на комисията ще се проведе от 12 часа в зала 1302 на 13-ти етаж в сградата на Общината.

петък 14 юли 2017 - 12:46:27

СЪОБЩЕНИЕ


Решение № 252 / 19.5.2017г. на Административен съд Пазарджик относно текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

сряда 07 юни 2017 - 17:03:23

ШЕСТИМА КАНДИДАТИ ОДОБРИ КОМИСИЯТА „ИН ВИТРО” ОТ НАЧАЛОТО НА 2017 г.


Още двама кандидати за финансово подпомагане одобри Комисията „Ин витро” на заседанието си на 25 май 2017 г. С тях одобрените за финансиране от началото на годината стават шест. Равносметката за изминалата 2016 година е: От подадени 29 заявления са одобрени 26 кандидати. Към момента са изплатени сумите на 19 от одобрените, останалите 7 все още не са представили първични счетоводни документи, по които се осъществява плащането. Три са родените до момента бебета, очакват се още 5.

сряда 31 май 2017 - 12:24:56

Покана


ПОКАНА
за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Пазарджик

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 11 май 2017 - 15:13:09

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


О Б Щ И Н А   П А З А Р Д Ж И К


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   
    На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 60/27.04.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:
    1. На 06.06.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на Общината – гр. Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.501.1512, с адрес на поземления имот:  гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. “Стефан Караджа”, с площ: 1 381 кв. м., с начин на трайно ползване “за паркинг”, актуван  с Акт за публична общинска собственост № 738/30.05.2016 г.

[ Пълният текст >>> ]

вторник 09 май 2017 - 16:25:37

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ НА БУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"


Съгласно Решение №111 от 29.06.2017 г. на Общински съвет - Пазарджик, на 10 юли /понеделник/ от 18 часа в голямата зала на Младежки дом ще се проведе публично обсъждане на проекта за ремонт на бул. "Ал. Стамболийски".

понеделник 03 юли 2017 - 11:26:18

 Решение № 241/17.5.2017г. на Административен съд – Пазарджик относно текстове в Наредбата за обществения ред в община Пазарджикпетък 02 юни 2017 - 13:02:54

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Комисията "Ин витро" ще проведе заседание на 25 май 2017 г. от 12 часа в зала 1302 в Общината. Ще бъдат разгледани допълнително изисканите документи на двама кандидати за финансово подпомагане.

понеделник 22 май 2017 - 11:18:50

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


О Б Щ И Н А   П А З А Р Д Ж И К


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   
    На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 59/27.04.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:
    1. На 06.06.2017 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с номер 000499, в землището на с. Пищигово с ЕКАТТЕ 56561, общ. Пазарджик, площ на имота 13,621 дка, начин на трайно ползване: “Селскостопанско летище”, актуван  с Акт за публична общинска собственост № 106/16.04.2008 г.

[ Пълният текст >>> ]

вторник 09 май 2017 - 16:27:08

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

[ Пълният текст >>> ]

петък 21 април 2017 - 17:36:47

Страници:   1 [2] 3 ... 41 42 43
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.