Допуснати кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Пазарджик


Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Пазарджик
(На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт)
[ Пълният текст >>> ]

вторник 28 януари 2020 - 15:33:09

Решение на АС-Пазарджик


Р Е Ш Е Н И Е
 №945/18.12.2019г.

гр. Пазарджик, 18.12.2019 г.
 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, XII  състав, в открито съдебно заседание на четвърти декември две хиляди и деветдесета година в състав:
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мариана Шотева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Георги Видев
2. Красимир Лесенски
 
при секретаря А. М. и с участието на прокурора Паун Савов, като разгледа докладваното от съдия Лесенски административно дело № 1238 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
     Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.
Делото е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик подаден против чл.7, чл.33, ал.1, чл.35, ал.1 в частта им „събиране, транспортиране“, чл.31, ал.1, чл.36, ал.1, чл.37, ал.1

вторник 07 януари 2020 - 16:17:01

О Б Я В А


О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т – П А З А Р Д Ж И К

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК И ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

І. Условия за кандидатстване за съдебни заседатели:

Кандидатът:
1. Да е дееспособен български гражданин на възраст от  21 до 68 години;
2. Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3.  Да има завършено най-малко средно образование;
4. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. Да не страда от психически заболявания.

[ Пълният текст >>> ]

понеделник 25 ноември 2019 - 15:05:24

Публикувано в "Проекти на нормативни документи"


Днес, 20.11.2019 г., на страницата на на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.

В срок до 05.12.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 13 и на имейл адрес: obsuvet@pazardjik.bg.

[ Пълният текст >>> ]

сряда 20 ноември 2019 - 16:50:17

Р Е Ш Е Н И Е № 456/3.7.2019 г. на Административен съд – Пазарджик


Р Е Ш Е Н И Е
№ 456/3.7.2019 г.

гр. Пазарджик
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд – Пазарджик, Х състав,

четвъртък 18 юли 2019 - 10:35:19

П О К А Н АУважаеми съграждани,
Съгласно чл. 84, ал. 6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2020 г. за публично обсъждане.
Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година, което ще се проведе на 23.01.2020 г. от 12 ч. в Пленарна зала, ет. 2 в сградата на Община Пазарджик.

ОЧАКВАМЕ ВИ!


петък 17 януари 2020 - 11:54:23

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,


ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 15.01.2020 г. (сряда) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 г. и проект на актуализиран План за действие на общинските концесии на Община Пазарджик (2018 – 2020 г.), приет с Решение № 131/27.09.2018 г. на ОбС-Пазарджик.
понеделник 30 декември 2019 - 16:20:14

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 10.12.2019 г. (вторник) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г. на Общински съвет – Пазарджик  /Изтегли>>>/

П О К А Н А   /Изтегли>>>/

петък 22 ноември 2019 - 12:57:01

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


Със заповед №РД-258/06.11.2019 г. Областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев свиква първо заседание на Общински съвет – Пазарджик на 13 ноември 2019 г. /сряда/ от 11.00 часа. Заседанието ще се проведе в Пленарна зала, ет. 2 в сградата на Община Пазарджик. След като общинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметства положат клетва,  ще бъде избран председател на Общинския съвет.

четвъртък 07 ноември 2019 - 15:48:11

П О К А Н АУважаеми съграждани,

През месец Юли 2019 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:  dirfsdus@pazardjik.bg и secretary@pazardjik.bg и в деловодството на общината и общинския съвет.

ОЧАКВАМЕ ВИ![ Пълният текст >>> ]

сряда 10 юли 2019 - 16:11:34

Страници:   1 [2] 3 ... 48 49 50
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност