'Решения 2019-2023'

Р Е Ш Е Н И Е №22
ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 55155.52.47, 55155.12.63, 55155.12.64 и част от 55155.12.91, местност „Атчаир“ по КККР на град Пазарджик за присъединяване към съществуващ гробищен парк на града.
понеделник 06 януари 2020 - 17:47:53
Р Е Ш Е Н И Е №21
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 /път III-3704 Пазарджик-Бошуля/ до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разр
понеделник 06 януари 2020 - 17:42:15
Р Е Ш Е Н И Е №20
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обезпечаващ авансовото плащ
понеделник 06 януари 2020 - 17:36:59
Р Е Ш Е Н И Е №19
ОТНОСНО: Приемане на дългосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2029 г. и краткосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници
понеделник 06 януари 2020 - 17:34:06
Р Е Ш Е Н И Е №18
ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане за 2020 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ – ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана о
понеделник 06 януари 2020 - 17:32:10
Р Е Ш Е Н И Е №17
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики” в рамките на Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове”,
понеделник 06 януари 2020 - 17:29:23
Р Е Ш Е Н И Е №16
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.
понеделник 06 януари 2020 - 17:22:42
Р Е Ш Е Н И Е №15
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик.
понеделник 06 януари 2020 - 17:16:23
Р Е Ш Е Н И Е №14
ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.
понеделник 06 януари 2020 - 17:12:30
Р Е Ш Е Н И Е №13
ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2020 година и определяне размера на такса за битови отпадъци в Община Пазарджик.
понеделник 06 януари 2020 - 17:07:46
Страници:   1 2 3 ... 12 [13] 14 15

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност