'Решения 2019-2023'

Р Е Ш Е Н И Е №92
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, м. „Крушата” в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 17:52:53
Р Е Ш Е Н И Е №91
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 /път III-3704 Пазарджик-Бошуля/ до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри”
вторник 05 май 2020 - 17:35:08
Р Е Ш Е Н И Е №90
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 15028.10.18 в местността „Шеолу” по КК на землището на с. Главиница, за включване на същия в строителните граници на населеното място.
вторник 05 май 2020 - 17:33:37
Р Е Ш Е Н И Е №89
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. „Бечовица”, по КККР на землище гр. Пазарджик
вторник 05 май 2020 - 17:31:10
Р Е Ш Е Н И Е №88
ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.9.25 по КККР, местност „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица.
вторник 05 май 2020 - 17:25:49
Р Е Ш Е Н И Е №87
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.21.7 в местността „Малък Якуб” по КК на землище гр. Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 17:22:23
Р Е Ш Е Н И Е №86
ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65468.140.21 по КККР на землището на село Сбор, местност „Алчак чаир”.
вторник 05 май 2020 - 17:18:48
Р Е Ш Е Н И Е №85
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП – Изменение на ПР за УПИ VIII-Парк, в кв.10 по плана на с. Сбор община Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 17:15:23
Р Е Ш Е Н И Е №84
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.91, местност „Чукур савак” в землището на гр. Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 17:10:56
Р Е Ш Е Н И Е №83
ОТНОСНО: Предложение от Кмета на с. Главиница относно поставяне на метален кръст в УПИ VІІІ-Зеленина, в кв. 10 по плана на с. Главиница.
вторник 05 май 2020 - 17:08:06
Страници:   1 [2] 3 ... 13 14 15

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност