'Решения 2019-2023'

Р Е Ш Е Н И Е №17
ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на па
петък 07 февруари 2020 - 17:01:40
Р Е Ш Е Н И Е №16
ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 год.
петък 07 февруари 2020 - 16:18:32
Р Е Ш Е Н И Е №15
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от сектор „разпределително поле”
петък 07 февруари 2020 - 16:13:17
Р Е Ш Е Н И Е №14
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”,
петък 07 февруари 2020 - 16:09:55
Р Е Ш Е Н И Е №13
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.70.40, местност „Попински път” в землището на с. Гелеменово.
петък 07 февруари 2020 - 16:06:32
Р Е Ш Е Н И Е №12
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48876.6.12, ПИ с идентификатор 48876.6.14, ПИ с идентификатор 48876.6.15 и ПИ с идентификатор 48876.6.16 в местност „Черни могили” в землището на с. Мокрище.
петък 07 февруари 2020 - 16:03:59
Р Е Ш Е Н И Е №11
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот 55155.13.163, местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.
петък 07 февруари 2020 - 16:01:26
Р Е Ш Е Н И Е №10
ОТНОСНО: Изменение на Решение №103 на Общински съвет – Пазарджик от 30.05.2019 г., взето с Протокол №6 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджи
петък 07 февруари 2020 - 15:57:40
Р Е Ш Е Н И Е №9
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ул. „Болнична” №15.
петък 07 февруари 2020 - 15:54:16
Р Е Ш Е Н И Е №8
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО – БЪЛГАРИЯ” в гр. Пазарджик върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 26.00 кв.м.
петък 07 февруари 2020 - 15:10:39
Страници:   [1] 2 3 4 5 6

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност