'Решения 2019-2023'

Р Е Ш Е Н И Е №40
ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Синитово, Сбор и Добровница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и лекарски кабинети.
понеделник 06 януари 2020 - 18:16:13
Р Е Ш Е Н И Е №39
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в УПИ ІІ-248 в кв. 8 по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, за построяване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда.
понеделник 06 януари 2020 - 18:15:50
Р Е Ш Е Н И Е №38
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
понеделник 06 януари 2020 - 18:15:32
Р Е Ш Е Н И Е №37
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
понеделник 06 януари 2020 - 18:14:38
Р Е Ш Е Н И Е №36
ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, с предназначение – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по бойни спортове, представляваща помещени
понеделник 06 януари 2020 - 18:14:20
Р Е Ш Е Н И Е №35
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик.
понеделник 06 януари 2020 - 18:11:07
Р Е Ш Е Н И Е №34
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик.
понеделник 06 януари 2020 - 18:09:28
Р Е Ш Е Н И Е №33
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.10.38 в местността „Възстановими граници” по КК на неурбанизираната територия на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на населеното мяс
понеделник 06 януари 2020 - 18:07:39
Р Е Ш Е Н И Е №32
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15271.16.35 в местност „Геров трап” по КК на неурбанизираната територия на с. Говедаре.
понеделник 06 януари 2020 - 18:05:47
Р Е Ш Е Н И Е №31
ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65468.166.15 по КККР на землището на село Сбор, местност „Крушата”.
понеделник 06 януари 2020 - 18:04:14
Страници:   [1] 2 3 4

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност