'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №84
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се” 41 36 36 0 0
четвъртък 02 май 2019 - 18:41:32
Р Е Ш Е Н И Е №83
ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Черногорово и с. Паталеница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и за офис на медия.
четвъртък 02 май 2019 - 18:38:12
Р Е Ш Е Н И Е №82
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години на Комисията за регулиране на съобщенията, ЕИК:121747864, на поземлен имот с идентификатор 81089.2.54, находящ се в землището на с. Черногорово, община Пазарджик, област
четвъртък 02 май 2019 - 18:35:01
Р Е Ш Е Н И Е №81
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 02 май 2019 - 18:32:16
Р Е Ш Е Н И Е №80
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Говедаре и с. Юнаците, община Пазарджик
четвъртък 02 май 2019 - 18:05:45
Р Е Ш Е Н И Е №79
ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изменение на регулацията в кв. 36 по плана на село Ивайло по отношение на УПИ І-Производствена и складова дейност.
четвъртък 02 май 2019 - 18:00:24
Р Е Ш Е Н И Е №78
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от път II-84 (Звъничево-Варвара) при км 2+246 дясно до ПИ 06149.36.10, местност „Бахчето” по КККР на землище с. Братаница, общ. Пазарджик.
четвъртък 02 май 2019 - 17:58:31
Р Е Ш Е Н И Е №77
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод в землището на с. Огняново,
четвъртък 02 май 2019 - 17:56:19
Р Е Ш Е Н И Е №76
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-Училище в кв. 39а по плана на с. Синитово
четвъртък 02 май 2019 - 17:53:59
Р Е Ш Е Н И Е №75
ОТНОСНО: Разрешаване за изготвяне на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 46749.131.114 в местност „Баталите“ по кадастралната карта на с. Мало Конаре
четвъртък 02 май 2019 - 17:51:41
Страници:   1 2 [3] 4 ... 256 257 258

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност