'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №127
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР землище на с. Огняново
сряда 07 август 2019 - 15:43:02
Р Е Ш Е Н И Е №126
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, местност „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци
сряда 07 август 2019 - 15:38:17
Р Е Ш Е Н И Е №125
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91 /за обособяване на УПИ II-91, за производство, търговия и услуги/, м. „Чукур савак”
сряда 07 август 2019 - 15:35:16
Р Е Ш Е Н И Е №124
ОТНОСНО: 1. Даване на съгласие за прекратяване на Договор № 1061/10.11.2017 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 55155.502.1
сряда 07 август 2019 - 15:31:49
Р Е Ш Е Н И Е №123
ОТНОСНО: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2018 г.
сряда 07 август 2019 - 15:26:21
Р Е Ш Е Н И Е №122
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2019 г.
сряда 07 август 2019 - 13:50:19
Р Е Ш Е Н И Е №121
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот VIII – 735, кв. 67 по плана на с. Црънча, общ. Пазарджик.
четвъртък 04 юли 2019 - 17:22:08
Р Е Ш Е Н И Е №120
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот II – 734, кв. 67 по плана на с. Црънча, общ. Пазарджик.
четвъртък 04 юли 2019 - 17:18:21
Р Е Ш Е Н И Е №119
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.2168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
четвъртък 04 юли 2019 - 17:04:20
Страници:   1 [2] 3 ... 259 260 261

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност