'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №154
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.501.598 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик към съществуващ самостоятелен обект в сграда
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:07:43
Р Е Ш Е Н И Е №153
ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Црънча, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за търговия.
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:03:04
Р Е Ш Е Н И Е №152
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:01:16
Р Е Ш Е Н И Е №151
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Главиница, с. Добровница и с. Хаджиево, общ. Пазарджик.
четвъртък 05 октомври 2017 - 12:59:52
Р Е Ш Е Н И Е №150
ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2018 г.
четвъртък 05 октомври 2017 - 12:57:57
Р Е Ш Е Н И Е №149
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №000113 в местност „Пясъците“ в землището на с. Драгор.
четвъртък 05 октомври 2017 - 12:54:57
Р Е Ш Е Н И Е №148
ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за ПИ №333012 в местност „Възстановими граници“, по картата за възстановената собственост на с. Пищигово.
четвъртък 05 октомври 2017 - 12:53:24
Р Е Ш Е Н И Е №147
ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за ПИ 061005, м. „Черниче“ в землището на с. Паталеница.
четвъртък 05 октомври 2017 - 12:51:34
Р Е Ш Е Н И Е №146
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 035064 (УПИ II – Складове за строителни материали) в местност „Азмъка” по КВС на землище Ивайло
четвъртък 05 октомври 2017 - 12:46:09
Р Е Ш Е Н И Е №145
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 035064 (УПИ II – Складове за строителни материали) в местност „Азмъка” по КВС на землище Ивайло
четвъртък 05 октомври 2017 - 12:44:47
Страници:   [1] 2 3 ... 217 218 219

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.