'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №90
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 01 юни 2017 - 15:18:07
Р Е Ш Е Н И Е №89
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
четвъртък 01 юни 2017 - 15:14:19
Р Е Ш Е Н И Е №88
ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост
четвъртък 01 юни 2017 - 15:11:10
Р Е Ш Е Н И Е №87
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 година.
четвъртък 01 юни 2017 - 15:08:03
Р Е Ш Е Н И Е №86
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ 048040 в местността „Поповица” по КВС на землище Звъничево, общ. Пазарджик.
четвъртък 01 юни 2017 - 15:01:24
Р Е Ш Е Н И Е №85
ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и ВиК схеми към него за п.и. с №010005, местност „Грахорлива дъмга” по КВС на с. Мирянци.
четвъртък 01 юни 2017 - 14:58:29
Р Е Ш Е Н И Е №84
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1 от 30 януари 2017 г., взето с Портокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.
четвъртък 01 юни 2017 - 14:55:53
Р Е Ш Е Н И Е №83
ОТНОСНО: Попълване състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
четвъртък 01 юни 2017 - 14:53:11
Р Е Ш Е Н И Е №82
ОТНОСНО: Приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Пазарджик” ЕООД, ЕИК 000349201, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15.
четвъртък 01 юни 2017 - 14:50:16
Р Е Ш Е Н И Е №81
ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.822 по кадастралната карта и кадастралните регистри
четвъртък 01 юни 2017 - 14:46:34
Страници:   [1] 2 3 ... 211 212 213

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.