'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №111
ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот, общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65437.67.87 по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, местност „През Ирима“
четвъртък 05 юли 2018 - 14:47:43
Р Е Ш Е Н И Е №110
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Държавно предприятие „Българско-германски център за професионално обучение”, ЕИК 201664675, поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.501.1028
четвъртък 05 юли 2018 - 14:45:31
Р Е Ш Е Н И Е №109
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 05 юли 2018 - 14:43:11
Р Е Ш Е Н И Е №108
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Братаница, с. Говедаре, с. Огняново, с. Сбор и с. Дебръщица, общ. Пазарджик.
четвъртък 05 юли 2018 - 14:33:40
Р Е Ш Е Н И Е №107
ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост
четвъртък 05 юли 2018 - 14:30:26
Р Е Ш Е Н И Е №106
ОТНОСНО: Даване съгласие за изработване на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ І-2, За производство на бетонови изделия и складова база за строителни материали в местност „Шеолу” в землището на село Главиница, така че южната регулационна линия
четвъртък 05 юли 2018 - 14:28:01
Р Е Ш Е Н И Е №105
ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ-524, 527, 528, 529, 526, 530, 531, 532, 857, 858, За ЖС, магазини, ресторан
четвъртък 05 юли 2018 - 14:19:33
Р Е Ш Е Н И Е №104
ОТНОСНО: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №206, взето с Протокол №13/29.12.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик.
четвъртък 05 юли 2018 - 14:16:50
Р Е Ш Е Н И Е №103
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 65437.20.2 (УПИ II – 2, За търговия и услуги), местност „Гъстака” землище Сарая, общ. Пазарджик.
четвъртък 05 юли 2018 - 14:14:34
Р Е Ш Е Н И Е №102
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 65437.20.2 (ПИ № 020002 по КВС) в местността „Гъстака” по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик.
четвъртък 05 юли 2018 - 14:10:53
Страници:   [1] 2 3 ... 235 236 237

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност