'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №128
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.1167 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик
вторник 07 август 2018 - 16:54:00
Р Е Ш Е Н И Е №127
ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Звъничево, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.
вторник 07 август 2018 - 16:48:50
Р Е Ш Е Н И Е №126
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот XIII-1111, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.
вторник 07 август 2018 - 16:43:22
Р Е Ш Е Н И Е №125
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
вторник 07 август 2018 - 16:37:32
Р Е Ш Е Н И Е №124
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Говедаре, с. Мало Конаре, с. Юнаците и с. Пищигово, общ. Пазарджик.
вторник 07 август 2018 - 16:33:39
Р Е Ш Е Н И Е №123
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващи имот с идентификатор 55155.8.215, местност „Зайкови мандри”, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
вторник 07 август 2018 - 16:28:58
Р Е Ш Е Н И Е №122
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 78570.20.17 и УПИ I-16, За търговия и услуги в местност „Коритски път“, землището на с. Црънча.
вторник 07 август 2018 - 16:23:58
Р Е Ш Е Н И Е №121
вторник 07 август 2018 - 16:20:05
Р Е Ш Е Н И Е №120
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.1, местност „Мараша“ в землището на гр. Пазарджик.
вторник 07 август 2018 - 16:15:08
Р Е Ш Е Н И Е №119
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, КЛ 1 kV от ПИ 55155.10.3, местност „Татар Екин”
вторник 07 август 2018 - 16:09:29
Страници:   [1] 2 3 ... 237 238 239

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност