'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №194
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот II-1014, кв. 3 по плана на с. Пищигово, общ. Пазарджик
четвъртък 07 декември 2017 - 16:25:22
Р Е Ш Е Н И Е №193
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.506.1397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик
четвъртък 07 декември 2017 - 16:21:57
Р Е Ш Е Н И Е №192
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели
четвъртък 07 декември 2017 - 16:18:28
Р Е Ш Е Н И Е №191
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Ивайло и с. Черногорово, общ. Пазарджик
четвъртък 07 декември 2017 - 16:15:14
Р Е Ш Е Н И Е №190
ОТНОСНО: Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти – гаражи в сгради, находящи се в гр. Пазарджик, подробно описани по Приложение № 1, чрез публично оповестен конкурс.
четвъртък 07 декември 2017 - 16:11:17
Р Е Ш Е Н И Е №189
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел с обща дължина от 1083 м от с
четвъртък 07 декември 2017 - 16:06:50
Р Е Ш Е Н И Е №188
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ
четвъртък 07 декември 2017 - 16:03:19
Р Е Ш Е Н И Е №187
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 55155.9.236,
четвъртък 07 декември 2017 - 15:56:00
Р Е Ш Е Н И Е №186
ОТНОСНО: Предложение за обезпечаване на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик по Договор за БФП
четвъртък 07 декември 2017 - 15:49:29
Р Е Ш Е Н И Е №185
ОТНОСНО: Даване име на Общински плувен комплекс – гр. Пазарджик.
четвъртък 07 декември 2017 - 15:49:27
Страници:   [1] 2 3 ... 221 222 223

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.