'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №36
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот V-350, кв. 29 по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик.
сряда 07 март 2018 - 17:17:58
Р Е Ш Е Н И Е №35
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
сряда 07 март 2018 - 17:15:19
Р Е Ш Е Н И Е №34
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
сряда 07 март 2018 - 17:12:43
Р Е Ш Е Н И Е №33
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик.
сряда 07 март 2018 - 17:09:54
Р Е Ш Е Н И Е №32
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 32010.33.90 (УПИ I – 33090), местност „Бръджовица” по КККР на землище Ивайло, община Пазарджик.
сряда 07 март 2018 - 17:07:12
Р Е Ш Е Н И Е №31
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ 32010.24.184; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197 и 198 в местността „Алтън пара” по КККР на землище Ивайло, община Пазарджик.
сряда 07 март 2018 - 17:04:58
Р Е Ш Е Н И Е №30
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 65437.20.2 (УПИ II – 2, За търговия и услуги),
сряда 07 март 2018 - 17:02:34
Р Е Ш Е Н И Е №29
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ имот с идентификатор 55155.8.215, местност „Зайкови мандри”, гр. Пазарджик, община Пазарджик и изразяване на предварителн
сряда 07 март 2018 - 17:00:02
Р Е Ш Е Н И Е №28
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 32010.26.11, местност ”Кулински ливади” в землището на с. Ивайло, община Пазарджик.
сряда 07 март 2018 - 16:57:03
Р Е Ш Е Н И Е №27
ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2018 г.
сряда 07 март 2018 - 16:54:43
Страници:   [1] 2 3 ... 228 229 230

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.