В изпълнение на правомощията си Общинският  съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. (чл. 21, ал. 2). Всички те са публични – съгласно чл. 22 ал. 2 актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седемдневен срок от приемането им. Поименното гласуване по решенията също е публично –  съгласно чл. 27, ал. 5 то се отразява в протокола от заседанието.  

                Из Закона за местното самоуправление и местната администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 456/3.7.2019 г. на Административен съд – Пазарджик


Р Е Ш Е Н И Е
№ 456/3.7.2019 г.

гр. Пазарджик
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд – Пазарджик, Х състав,

четвъртък 18 юли 2019 - 10:35:19

Р Е Ш Е Н И Е № 335/17.5.2019г. на Административен съд – Пазарджик


Р Е Ш Е Н И Е
 № 335/17.5.2019г.
гр. Пазарджик,

 
Административен съд – Пазарджик – ХІ – административен състав
 
по адм. дело № 217 по описа на съда за 2019 г.

четвъртък 06 юни 2019 - 17:13:04

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 11.06.2019 г. (вторник) от 14,00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г.


понеделник 27 май 2019 - 15:25:42

РЕШЕНИЕ № 6463 на Върховния административен съд на Република България - Трето отделение,


РЕШЕНИЕ
№ 6463
на Върховния административен съд на Република България - Трето отделение,

Относно
Решение № 552/13.11.2017 година, постановено по адм. дело № 668/2017 година по описа на Административен съд – Пазарджик.
Решението не подлежи на обжалване.


сряда 08 май 2019 - 17:21:56

Класиране на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД


Класиране на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, одобрено от Общински съвет – Пазарджик с Решение №67 от 25.04.2019 г.

[ Пълният текст >>> ]

вторник 30 април 2019 - 16:01:16

П О К А Н АУважаеми съграждани,

През месец Юли 2019 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:  dirfsdus@pazardjik.bg и secretary@pazardjik.bg и в деловодството на общината и общинския съвет.

ОЧАКВАМЕ ВИ![ Пълният текст >>> ]

сряда 10 юли 2019 - 16:11:34

СПРАВКАвторник 28 май 2019 - 10:34:24

РЕШЕНИЕ № 6454 На Върховния административен съд на Република България - Трето отделение


РЕШЕНИЕ
№ 6454
На Върховния административен съд на Република България - Трето отделение

Относно
Решение № 600/12.10.2018 г. по адм.дело № 670/2018 г. на Административен съд – Пазарджик.
Решението е окончателно.

сряда 08 май 2019 - 17:24:07

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение  за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит, предназначен за мостово финансиране,

[ Пълният текст >>> ]

вторник 30 април 2019 - 16:18:48

Първите осем двойки са одобрени


На първото си заседание за 2019 година комисията „Ин витро” одобри и осемте двойки, кандидатстващи за финансиране. Срокът за представяне на счетоводни документи за извършени процедури е една година от датата на одобряването.

сряда 17 април 2019 - 16:59:46

Страници:   [1] 2 3 ... 46 47 48
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност