В изпълнение на правомощията си Общинският  съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. (чл. 21, ал. 2). Всички те са публични – съгласно чл. 22 ал. 2 актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седемдневен срок от приемането им. Поименното гласуване по решенията също е публично –  съгласно чл. 27, ал. 5 то се отразява в протокола от заседанието.  

                Из Закона за местното самоуправление и местната администрация

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

[ Пълният текст >>> ]

петък 21 април 2017 - 17:36:47

ПЪРВО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ИН ВИТРО


Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазрджик ще заседава на 6-и април 2017 г. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик. Комисията ще разгледа заявленията за финансиране на 6 двойки.

понеделник 03 април 2017 - 10:36:30

Публично обсъждане на Наредбата за организацията на движението


На 20-ти април 2017 г., четвъртък, от 10:00 часа, ще се проведе повторно обсъждане на проект на Наредба за организация на движението в община Пазарджик, внесен от общинските съветници Евтим Янев, Стоян Парпулов и Димитър Петков. Публичното обсъждане ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, ет. 13., зала 1302     /Проекта на Наредбата/

петък 17 март 2017 - 16:41:27

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик ще се гледа на сесията на Общинския съвет на 30-и януари. Пълният текст на проекта.

петък 20 януари 2017 - 14:59:16

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик


Внесен е окончателен вариант на Наредба за условията и реда за  записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 12 януари 2017 - 10:33:16

КОМИСИЯ ИН ВИТРО ЩЕ ЗАСЕДАВА В ДЕНЯ НА РЕДОВНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


Поради липса на кворум заседанието на комисия ИН ВИТРО, насрочено за 6-ти април, не се състоя. Комисията ще разгледа заявленията на кандидатите за финансово подпомагане на 27-април 2017 г. /четвъртък/ от 12 часа, на 13-ти етаж в зала 1302 в сградата Община Пазарджик.

петък 07 април 2017 - 13:50:44

П О К А Н А


 Уважаеми съграждани,
През месец април 2017 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2016 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

[ Пълният текст >>> ]

вторник 28 март 2017 - 11:36:34

Отмяна на текст от Наредбата за обществения ред


Административният съд отмени разпоредбата на чл. 33, във връзка с чл. 2, т. 6 от Наредбата за обществения ред
/Решение № 96 / 27.2.2017г./

сряда 15 март 2017 - 10:56:34

СПРАВКА за направените и неприети предложения


След приключване на обществената консултация по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и преди приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, проведена на 12.01.2017 г. от 11:00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик са постъпили следните предложения отразени в съставения протокол:

[ Пълният текст >>> ]

сряда 18 януари 2017 - 14:45:29

П О К А Н А


Уважаеми съграждани,

Съгласно чл. 84, ал.2 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2017 г. за публично обсъждане.
Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2017 година, което ще се проведе на 06.01.2017 г. от 11ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ1,2,3
ПРИЛОЖЕНИЕ4
ПРИЛОЖЕНИЕ5

четвъртък 29 декември 2016 - 16:09:57

Страници:   [1] 2 3 ... 39 40 41
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.