С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 08.05.2020 г., на страницата на община Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.
В срок до 08.06.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно

[ Пълният текст >>> ]

петък 08 май 2020 - 12:29:29

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 08.04.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, приета с Решение на Общинския съвет № 28 от 21.02.2003 г., Протокол № 2, изм. и доп.

[ Пълният текст >>> ]

сряда 08 април 2020 - 11:13:14

Протокол и Справка от публично обсъждане


СПРАВКА за постъпилите предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за дейността на обществения посредник

ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Правилник за изменение на Правилник за дейността на обществения посредник

сряда 25 март 2020 - 16:10:56

Публикуван е Проект на Правилник за изменение на Правилника за дейността на Обществения посредникДнес, 24.02.2020 г., на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Правилник за изменение на Правилника дейността на обществения посредник.

В срок до 25.03.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се в

[ Пълният текст >>> ]

понеделник 24 февруари 2020 - 16:54:48

ДОКЛАД Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик


ДОКЛАД  Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 20202-2024г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд - Пазарджиксряда 19 февруари 2020 - 14:43:24

ОБЯВА


    Общински съвет  - Пазарджик открива процедура за подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които са засегнати от извънредното положение в държавата.

I. Условия за кандидатстване за подпомагане:
1. Да  нямат  парични задължения към държавата, към община Пазарджик, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи
2.Към датата на попълване на настоящата декларация, да не работят по трудови правоотношения  с държавна, общинска или частна институция или друга организация и да не са в законоопределената пенсионна възраст.

[ Пълният текст >>> ]

вторник 05 май 2020 - 14:03:22

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 07 април 2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.

    Приложения:

    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.

вторник 07 април 2020 - 13:26:13

Протокол и Справка от публично обсъждане


ПРОТОКОЛ

От публично обсъждане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, проведено на 16.03.2020  г., от 11.00 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13, стая 1302 >>>ИЗТЕГЛИ >>>

СПРАВКА
за постъпилите предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация >>>ИЗТЕГЛИ>>>

вторник 17 март 2020 - 17:46:52

Протокол от изслушването на кандидатите за съдебни заседатели


ПРОТОКОЛ №2/14.02.2020 г.  от заседание на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд - Пазарджик, проведено на 14.02.2020 г., 14:00 часа, зала 1302 в сградата на Община Пазарджик

ИЗТЕГЛИ>>>

сряда 19 февруари 2020 - 14:48:14

ДОКЛАД Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик


ДОКЛАД  Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 20202-2024г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд - Пловдивсряда 19 февруари 2020 - 14:41:39

Страници:   [1] 2 3 ... 48 49 50
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност