В изпълнение на правомощията си Общинският  съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. (чл. 21, ал. 2). Всички те са публични – съгласно чл. 22 ал. 2 актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седемдневен срок от приемането им. Поименното гласуване по решенията също е публично –  съгласно чл. 27, ал. 5 то се отразява в протокола от заседанието.  

                Из Закона за местното самоуправление и местната администрация

КОМИСИЯТА ИН ВИТРО ОДОБРИ 9 КАНДИДАТИ


Всички девет двойки, кандидатстващи за финансово подпомагане от общинския фонд „Ин витро” през първото тримесечие на 2018 г. бяха одобрени от Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик. Заявленията на кандидатите бяха разгледани на заседание на комисията, проведено на 2-ри април.

вторник 03 април 2018 - 11:15:35

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение  за поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл.103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, при следните основни параметри:

[ Пълният текст >>> ]

вторник 13 март 2018 - 15:30:30

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО  публикуван проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 15 февруари 2018 - 11:30:08

П О К А Н А


Уважаеми съграждани,
Съгласно чл. 84, ал.6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2018 г. за публично обсъждане.
Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2018 година, което ще се проведе на 12.01.2018 г. от 11ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ1,2,3
ПРИЛОЖЕНИЕ4петък 05 януари 2018 - 17:23:09

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 11.12.2017 г. (понеделник) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2018 г.четвъртък 23 ноември 2017 - 14:26:12

КОМИСИЯТА ИН ВИТРО С ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ГОДИНАТА


Първото си за 2018 г. заседание ще проведе Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик.

[ Пълният текст >>> ]

сряда 28 март 2018 - 16:02:45

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 16.02.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: obsuvet@pazardjik.bg.

[ Пълният текст >>> ]

петък 16 февруари 2018 - 11:15:18

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


    На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 55а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Комисията, назначена със Заповед № 2693/31.10.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 55155.506.397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, бул. “Христо Ботев” № 99, с обща площ: 78 771 кв. м., като концесионираната площ представлява 5 484 кв. м. (пет хиляди четиристотин осемдесет и четири кв. м.), трайно предназначение на територията:

[ Пълният текст >>> ]

понеделник 15 януари 2018 - 11:47:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 155/26.10.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, изменено с Решение № 176/30.11.2017 г. се обявява, че:
    1. На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на Общината – гр. Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява върху обект – публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 07 декември 2017 - 16:06:54

Съобщение


Административният съд отмени разпоредби от Наредба за рекламната дейност в община Пазарджик с Решение №№ 459/12.10.2017г.

четвъртък 02 ноември 2017 - 15:54:02

Страници:   [1] 2 3 ... 42 43 44
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.