Наредба
НАРЕДБА за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масоворазпространени от

.
Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масоворазпространени отпадъци на територията на община Пазарджик

  Глава Първа
Общи положения

Чл.1. Тази наредба определя условията и реда за изхвърляне, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик.
Чл.2. За предоставяните от Община Пазарджик услуги по тази Наредба, юридическите и физическите лица са длъжни да заплащат такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Глава Втора     
Управление на неопасни битови  отпадъци /НБО/

Чл.3.(1) Кметът на общината сключва договори в съответствие с действащите нормативни актове с лица, регистрирани от РИОСВ по чл.12, ал. 2, т. 1 от ЗУО или притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО, които извършват услуги по събиране (включително разделно), транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на неопасни битови отпадъците (НБО).
(2) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите за възстановяване на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.
 (3) Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия в съответствие с чл.16 от Закона за управление на отпадъците.
Чл.4. Финансирането на услугите и дейностите, предмет на договорите по чл.3 се осъществява чрез събиране на такса “Битови отпадъци”, определена в годишен размер, въз основа на одобрена План-сметка за всяка дейност.
Чл.5.  Лицата, с които кметът на Общината е сключил договори за дейностите по събиране, транспортиране, предварително третиране и временно съхраняване, са длъжни да :
1. събират и извозват НБО от районите, определени в договорите, като границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се определят ежегодно със Заповед на Кмета на Общината по реда на чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
2. поддържат съдовете за НБО в добро техническо състояние и естетичен вид и ги дезинфекцират четири пъти годишно.
3. извозват НБО за оползотворяване, предварително третиране, временно съхраняване и/или обезвреждане само на определените от Общинска администрация  депа или на други инсталации и съоръжения.
4. почистват местата, на които са разположени съдовете за събиране на НБО и уличното платно от разпилени при товаренето  отпадъци.
5. след натоварването на НБО в специализираните автомобили, връщат съдовете  на определените места.
6. всяка година в срок до 31 март представят на кмета на Общината копие от представения пред РИОСВ годишен отчет за дейността си за предходната година, съгласно Наредба № 9 от 28.09.2004г. на МОСВ, МРРБ и МЗ.
7. при възникнали аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи
изпълнението на дейностите по договора, незабавно да уведомят общинската
администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързото
възстановяване на нормалния цикъл на работа;
8. да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на
възложените дейности материално-техническа база (машини, съоръжения, съдове за
твърди битови отпадъци и др.).
Чл. 6. Лицата, които генерират НБО  са длъжни да :
1.  ги изхвърлят  само в специализираните съдове, като след използването им капаците следва да се затварят плътно.
2. спазват организираната от Общинска администрация /ОА/ схема  за събиране на НБО.
3. изхвърлят едрогабаритните отпадъци от бита до определените за целта съдове за НБО в дните, определени за събирането им.
4. изхвърлят отпадъците от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности на определените за целта места.
5.  опазват съдовете за НБО и спазват утвърдената със Заповед на Кмета на Общината схема за разполагането им.

Глава Трета
Масоворазпространени отпадъци
Раздел  първи
Управление на опасни битови отпадъци (ОБО)

Чл.7. Кметът на Общината създава организация и/или осигурява условия, при които всеки притежател на опасни битови отпадъци /ОБО/ – негодни за употреба батерии, акумулатори, луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, отработени моторни масла и др., се обслужва от лица, които имат разрешение по чл. 37 от ЗУО за събиране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на ОБО.
Чл.8. (1) Кметът на Общината:
1. Определя местата за разполагане на съдове за  събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината,  когато производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране.
2. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:
* с организация по оползотворяване  на негодни за употреба  батерии и акумулатори или
* с производител и/или вносител на батерии и акумулатори, който  изпълнява самостоятелно задълженията си по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, или
* с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
3. Организира  и прилага система за разделно  събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, съгласно Наредба  на МОСВ за изискванията за пускането на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,  съдържащи живак.
4. Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на  общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла, когато тези места са разположени върху общински имот.
5. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла  и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:
* с организация по оползотворяване на отработени масла или
* с производители и вносители на масла, изпълняващи самостоятелно задълженията си по Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  или
* с ПУДООС.
Чл.9. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за  поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.
Чл.10. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ги предават във всички търговски обекти, в които се продават батерии и акумулатори от същия вид.
Чл. 11. (1) Лицата, които извършват продажба на луминесцентни и други лампи съдържащи живак на крайните потребители са длъжни безплатно да приемат обратно излезлите от употреба лампи, в количество не по-голямо от количеството на еднократно закупените от клиента лампи и не повече от 50 броя еднократно, като осигуряват и безопасното им съхраняване.
(2) Лицата, които съхраняват излезли от употреба живачни лампи до предаването им за обезвреждане задължително определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране.
Чл.12. Лицата, които притежават отработени  моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, генерирани от бита или стопанската им дейност, ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на определените места за смяна на отработени моторни масла.

Раздел втори
Управление на излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Чл. 13. (1) Кметът на Общината:
1. организира площадки за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.
2. определя реда за събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.
(2) Кметът на Общината извършва дейностите по ал.1 в случаите когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно  съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване им, производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по  Наредбата за  изискванията за третиране на отпадъците от МПС (ПМС 311/2004 г.), индивидуално или с лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО.
Чл. 14. (1) Собственик на МПС с прекратена регистрация на основание представено доказателство за съхраняване на МПС в частен имот, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаи, че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост.
(2) Когато собственик на МПС не изпълнили задължениетоа си по ал.1, както и в случаите, когато МПС не може да бъде индентифицирано поради липса на регистрационен или индентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага чл.15 от Наредбата.
Чл.15 (1) Кметът на Общината назначава комисия с представители на общинска администрация, ОДП-Пазарджик и Сектор „Пътна полиция” Пазарджик за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание, съгласно образец - Приложение № 1.
(2) Комисията по ал.1 съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 ексземпляра, съгласно образец - Приложение № 2. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.
(3) С поставянето на стикера-предписание по ал.1 за преместване на ИУМПС започва да тече 14-дневен срок за преместване на МПС.
(4) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието,  въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, съгласно ал. 2, кметът издава заповед за преместване на превозно средство на площадките за временно съхраняване на ИУМПС или центровете за разкомплектоване на ИУМПС.
(5) Заповедта по ал.4 се изпълнява от лицата сключили догодор с кмета на общината съгласно чл.16 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС, на разноски на собственика.
(6) Когато собственикът е  неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по-други обективни причини, към констативния акт се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването му.
Чл. 16. (1) Лицата, сключили договор с кмета на Община по чл. 16 от ЗУО, са длъжни да :
1. приемат ИУМПС на определените площадки за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието им.
2. водят отчетни книги по Наредба №9 от 28.09.2004 г. на МОСВ, МРРБ и МЗ.
3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в Сектор „Пътна полиция” Пазарджик.
4. уведомяват незабавно Сектор „Пътна полиция” Пазарджик за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описанието на автомобила, адреса на последното му паркиране и заповед за принудителното му преместване.
5.  предават  подлежащите за разкомплектоване ИУМПС. Разкомплектоването на ИУМПС се извършва при условията и по реда на ЗДП.
6.  освободят ИУМПС в случаите когато  собственикът е поискал връщането и е заплатил разходи по преместване, временното съхранение и др.

Раздел трети
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ /ООп/

Чл.17. Кметът на Общината отговаря за разделното събиране на отпадъци от опаковки /ООп/, като създава нужната за целта организация.
Чл.18. Кметът на Общината може да сключва договори с лицензирани организации по оползотворяване на ООп.
Чл.19. Лицата, с които кметът е сключил договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп,  са длъжни да :
1. притежават съответните разрешителни или регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздели първи и втори от ЗУО или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел трети от ЗУО.
2. разработят съвместно с общината план-програми.
3. разполагат съдовете, съгласно разработената и утвърдена със Заповед на кмета, схема за разполагане на  съдовете за разделно събиране на ООп.
4. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на НБО.
5. представят в Общинска Администрация и Общински Съвет Пазарджик копие от информацията по чл. 35 и чл.40, т.1 и т.2 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки.
6. събират и транспортират разделно събраните ООп  самостоятелно и/или сключват договори с подизпълнители, притежаващи разрешения по чл.12 или чл. 37 от  ЗУО.
7. да предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане, определени от ОА.
Чл. 20. Лицата са длъжни да предават и/или изхвърлят  ООп на определените за целта места, обозначени с маркировка за разделно събиране.

Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Чл. 21.  Кметът на Общината отговаря за:
1. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на строителни отпадъци.
2. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци до депа и/или до други инсталации или съоръжения за обезвреждането им.
3. определянето изискванията към транспортните средства, превозващи строителни отпадъци и излишни земни маси, гарантиращи чистотата на улиците на Общината.

         Чл. 22. (1) При генериране на строителни отпадъци на територията на Община Пазарджик се използват специализирани контейнери.
(2) Дейностите, свързани със събиране, транспортиране и временно
съхранение, оползотворяване и/или обезвреждане на строителни отпадъци и земни
маси на територията на Община Пазарджик се извършва от лица, притежаващи
съответното разрешение или регистрация по чл. 12 от ЗУО.
Чл.23. (1) Лицата, заявители на разрешение за строеж, едновременно с
документите по чл.144, ал.1 от Закона за устройство на територията,
представят и информация за количеството и вида на производствените и строителни
отпадъци, които ще се образуват по време и след реализация на инвестиционния
проект, както и надлежен документ по чл.12 от ЗУО или подписан договор с лица,
притежаващи надлежен документ по чл. 12 от ЗУО.
 (2) След проверка верността на внесените по ал.1 документи и оглед на
място, съответното длъжностно лице от общината изчислява очакваните обеми строителни отпадъци и земни маси, които ще бъдат генерирани.
  (3) Инвеститорът заплаща такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги от Общинския съвет -
Пазарджик, за куб. м отпадък и му се издава направление за тяхното третиране и транспортиране /Приложение № 3/. Направлението се издава от определено от Кмета на Общината лице, след представяне на писмена заявка за количествата на строителните отпадъци и/или земните маси в случаите по чл.147 и чл.151 от ЗУТ.        
   (4) Направление към депото или площадката за строителни отпадъци се
издава на лица, имащи сключен договор с оператора на депото за строителни
отпадъци.
    (5) Главният архитект на Общината при издаване на строителното разрешение в забележка вписва, че собственикът на обекта е запознат и се задължава да спазва разпоредбите на настоящата наредба.
     (6) Строителните отпадъци се транспортират от лица, регистрирани по чл.12 от ЗУО в РИОСВ, и притежаващи направление  по образец (Приложение № 3) към Наредбата,  издадено от ОА, което представят на гл.архитект на Общината при издаване на разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ.
      (7) Приемането на строителните отпадъци от длъжностните лица на площадката за оползотворяване и/или обезвреждане, се удостоверява с талон по образец /Приложение № 4/  към Наредбата, като всеки курс се маркира с печат.
      (8) При приключването на всеки строителен обект, преди издаването на Констативен акт – Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, инвеститорите подписват съвместно с определени от кмета на Общината лица, Констативен протокол, въз основа на издадените талони по ал.7 и по  образец - Приложение № 5.
   Чл.24.(1)Направление за третиране и транспортиране
на строителните отпадъци и земни маси се издава за всеки конкретен обект.
    (2) В някои случаи, при издаване на направление по чл. 23, ал. 3,
определеното от Кмета длъжностно лице, издаващо Направление, може да определи маршрут за транспортиране на отпадъка до депото.
      (3) Копие от Направлението за всеки конкретен случай се
изпраща за сведение и регистрация в сектор "Екология" при Община Пазарджик.

        Чл.25. В протокола за откриване на строителна площадка на обекта
задължително се вписва номерът на издаденото направление.
   Чл.26. Когато количествата строителни отпадъци и земни маси се окажат
по-големи от посочените в направлението за допълнителните обеми се издава ново
направление.
    Чл.27. При възникване на извънредни ситуации (стихийни бедствия,
аварии и др.) Община Пазарджик чрез определените за това лица приоритетно насочва строителните отпадъци и земни маси с подходяща структура и състав за укрепване на диги, съоръжения, пътища и други, съгласувано със специализираните служби на Община Пазарджик.

          Чл.28. Третирането и транспортирането на излишните земни маси и
отпадъците при извършване на текущ ремонт или реконструкция на сгради и
съоръжения от физически и юридически лица, за които не се изисква разрешение за
строеж, се организират от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на
строителството или разрушаването или от друго лице чрез заявка и заплащане на
специализиран контейнер от фирма, притежаваща разрешение по чл. 37 от ЗУО или
регистрация по чл. 12 от ЗУО, и притежаваща договор с оператора на депото.
      Чл.29.(1) Инвеститорът разполага наетите съдове за строителни
отпадъци на собствен терен или върху прилежаща площ, която поддържа.
        (2) При невъзможност да бъде изпълнено условието по ал. 1 и съдовете
следва да бъдат разположени върху терени, поддържани от Общината, е необходимо
собственикът на строителния обект да заплати в Община Пазарджик дължимата сума, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
        (3) Таксата по ал. 2 се изчислява в зависимост от броя дни, през които
съдовете ще бъдат разположени на общинския терен.
        (4) Задълженията по третиране и транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси се изпълняват до завършване на строежа.
      Чл.30. В седемдневен срок след завършване на строителството
собственикът на обекта/инвеститорът е длъжен да възстанови първоначалния вид на
площадките, тротоарите и зелените площи, използвани или увредени в следствие
извършването на строителните мероприятия, като отстрани всички щети.
        Чл. 31. Депонирането и обработката на строителните отпадъци и излишните земни маси се извършва само на определените за целта места.
        Чл. 32.Операторът на депото за строителни отпадъци осъществява контрол за разрешените количества строителни отпадъци и/или земни маси, като във
водените отчети за постъпилите количества отпадъци отбелязва данните от
направлението по чл. 23, ал. 3. Направлението се изземва от оператора на
депото при изчерпване на разрешените в него количества отпадък.

Глава пета
ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.  33.   На територията на Община Пазарджик се забранява :
1. изхвърлянето на  всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване;
2. транспортирането на строителни материали, земни маси,  селскостопанска продукция, вторични суровини и други в транспортни средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи или чергила;
3. извършването на смяна на отработени моторни масла на места, които не са оборудвани за тази цел;
4. изхвърлянето на отработени моторни масла, отпадъчни нефтопродукти и на употребявани мазнини с хранителен произход в повърхностните води,  в канализационната система и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;
5. промяна на дъждовната канализация за включването в нея на битови отпадъчни води;
6. изхвърлянето на отпадъци и заустването на отпадъчни води в речните корита и дерета;
7. изхвърлянето на отпадъчни води  от изгребни и септични ями;
8. излизането на транспортните средства на уличните платна с непочистена  от кал ходова част;
9. миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;
10. ползването на уличните и тротоарни площи за складиране на строителни материали и разтвори;
11. извършване на строително-монтажни работи на обекти без  предварително монтирана строителна  ограда.
12. разтоварването на отпадъци извън определените от община Пазарджик депа, инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване;
13. изхвърлянето на едрогабаритни битови отпадъци в специализираните съдове за НБО;
14. изхвърлянето в специализираните съдове за НБО на опасни, строителни и горящи отпадъци, които могат да ги повредят и/или замърсят;
15. изхвърлянето на предвидените за разделно събиране отпадъци в съдовете за  НБО;
16. изхвърлянето  на пепел и сгурия в съдовете за НБО. В  случаите когато няма поставени специализирани съдове, сгурията се изсипва до тези за НБО;
17. спирането на моторни превозни средства по начин, възпрепятстващ събирането и транспортирането на  отпадъци, а така също и лятното и зимното улично почистване;
18. изхвърлянето на производствени отпадъци в специализираните съдове за НБО;
19. изливането на киселина от акумулатори в канализацията,  върху зелените площи и около дърветата;
20. чупенето на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и изхвърлянето им в съдовете за НБО;
21. поставянето на негодни за употреба батерии в съдовете за НБО, както и смесването им с други отпадъци;
22. изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в специализираните съдове за НБО;
23. смесването на отпадъци, определени за разделно събиране с други отпадъци;
24. изхвърлянето на разделно събраните отпадъци, негодни за последващо оползотворяване на места извън тези, определени от кмета на Общината;
25. изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти.
26. отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна.
27.отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони и    стълбища на жилищни и обществени сгради.

Глава шеста
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 Чл.34. Кметът на Общината или определени от него длъжностни лица контролират  изпълнението на всички изисквания  и задължения  на лицата, извършващи дейностите по  управление на  битови, строителни и масово разпространени отпадъци, в т.ч. :
1. разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
2. екологосъобразното обезвреждане на строителни и опасни битови отпадъци;
3. дейностите по закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци, намиращи се на територията на общината;
4. спазване на условията и реда за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
5. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, в определените за целта съдове ;
6. смесването на събраните  отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;
7. изпълнението на договорените задължения на лицата, извършващи дейностите по изхвърлянето, събирането в т.ч. разделно, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битовите и строителните отпадъци;       
8. Дейностите по събиране на ИУМПС.
Чл. 35 (1) Осъществяването на контролните дейности по  тази Наредба и съставяне актовете на нарушителите се възлага на определени от Кмета на Общината длъжностни лица.
 (2) При изпълнение на своите задължения контролните органи по чл. 35, ал. 1 удостоверяват пълномощията си със служебна карта.
 (3)Контролните органи по чл. 35, ал. 1 извършват проверки по документи и/или на място.
 (4) Проверяват се документите на лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци.
Чл. 36.  (1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощени от него лица.
 (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 37. (1) За нарушения на тази наредба на физическите  лица се налагат глоби в размер от 50 лв. до 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 100 лв. до 1000 лева.
   (2) При повторно нарушение на физическите  лица се налага глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 300 лв. до 1500 лева.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата  е приета на основание  чл.19 от ЗУО във вр. с чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
§ 2. Тази наредба отменя  „Наредба за организацията и финансирането на дейностите по третиране на твърдите битови, строителни, производствени и опасни отпадъци/ по смисъла на ПМС №№131, 134 и 260/ на територията на Община Пазарджик”, приета  от Общински съвет Пазарджик с решение №58 от 1999 г., с протокол №6 в заседанието му на 27.05.1999 г., допълнена с решение №63 от 25.04.1999 г., изменение и допълнение с Решение № 78/2002 на Общински съвет Пазарджик.
 § 3. Настоящата Наредба  влиза в сила 7 дни след обнародването и в един местен ежедневник и сайта на общината.
§4. Наредбата е приета с Решение №17, Протокол №4 от 28.02.2008 г. на Общински съвет Пазарджик.