Наредба
Н А Р Е Д Б А за публично-частното партньорство на Община Пазарджик

.
 

Н А Р Е Д Б А
за публично-частното партньорство
на Община Пазарджик

ноември 2006 г.

Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 С тази наредба се определя редът и условията за осъществяване на публично-частните партньорства в Община Пазарджик,/формите на партньорство, реда за определяне на приоритетните области, права и задъл-жения на участниците в производството, административно наказателната отговорност./
Чл. 2 Партньори по смисъла на тази наредба могат да бъдат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон и ЮЛНЦ по смисъла ЗЮЛНЦ.Когато по закон се изисква специална регистрация за извършване на определени дейности и услуги, кандидатите за външни доставчици трябва да представят удостоверение за регистрация.
Чл.3 Публично – частното партньорство има следните цели:
- По-добро качество на извършваните дейности и услуги;
- По-голяма ефективност на извършваните дейности и услуги;
- По-добро задоволяване на местните потребности
- Ангажиране на капацитета на местната общност при осъществяване на дейности от обществен интерес;
Чл.4 Формите на партньорство са:
1.предоставяне на общински дейности и услуги на външни доставчици чрез провеждане на конкурс;
2. изпълнение на съвместни проекти чрез предоставяне на финансови средства под формата на съфинансиране, когато инициативата е от ЮЛНЦ се провежда процедура на пряко договаряне, когато инициативата е от Община Пазарджик се провежда конкурс по реда на гл.4, раздел ІІ.
Чл. 5 Взаимоотношенията между Общината и партньорите по чл.2, ал.1 се осъществяват на база равноправно и коректно сътрудничество между страните в процеса на извършването на определени общински дейности и услуги и реализиране на проекти в сферата на приоритетните за Общината области.

Глава Втора
ОБЛАСТИ НА ПАРТНЬОРСТВО

Чл.6 (1) Общественият съвет за Партньорство към Община Пазарджик взема решение, с което предлага чрез Общинска администрация на Общински съвет Пазарджик приоритетните области за всяка финансова година, посочени в чл.7, ал.2 и конкретните дейности и услуги по чл.8, ал.1,.
(2) Общественият съвет за Партньорство избира трима свои представители, които да го представляват пред Общински съвет при обсъж-дането на приоритетните области по чл.7 .
Чл. 7 (1) Общинският съвет с решение приема приоритетните области за сътрудничество за всяка финансова година измежду изброените в ал.2 При обсъждането на приоритетните области участват и избраните по чл.6 ал.2 представители на Съвета за партньорство със право на съвещателен глас.
(2) Приоритетните области са :
· Социални дейности;
· Младежки дейности;
· Спорт и туризъм;
· Образование, наука, просвета и култура;
· Опазване на недвижимите паметници на културата;
· Екология;
· Здравеопазване;
· Социално включване на уязвими групи;
(3) Общинският съвет може с решение да изменя и допълва списъка на областите по ал. 2.
Чл. 8 (1) Конкретните дейности и услуги, които ще бъдат предложени на външни доставчици, се определят ежегодно с решението за приемане на бюджета на Общината.
(2) Заедно с решението по ал. 1, Общинският съвет гласува и общия размер на средствата, необходими за финансирането им, които следва да бъдат осигурени по бюджета на Общината.

Глава Трета
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ

Чл.9 Външни доставчици по смисъла на тази наредба могат да бъдат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон, ЮЛНЦ по смисъла на ЗЮЛНЦ.
Чл.10 (1) Кметът на Общината издава заповед за обявяване на конкурс за предоставяне на общински дейности и услуги на външни доставчици
(2) Със заповедта по ал.1 се утвърждава и конкурсната документация, състава на комисията за провеждане на конкурса, крайният срок за закупуване на конкурсна документация и крайният срок за приемане на заявления за участие.
Чл.11 (1) Конкурсната документация по чл.10, ал.2 задължително съдържа:
а) описание на общинските дейности и/или услуги, които ще бъдат предложени за изпълнение от външни доставчици;
б) условията за участие в конкурса;
в) изискванията към кандидатите;
г) финансирането и начина на предоставяне на средствата;
д) документите за участие в конкурса;
е) датата ,часът и мястото на отваряне на офертите;
ж) начина за провеждане на конкурса;
з) крайния срок и мястото за подаване на документите;
и) крайния срок за обявяване на резултатите от конкурса;
й) начина на оценяване;
к) максималния размер на финансирането, което Община Пазарджик ще заплати за извършването на определената в буква “а“ общинска дейност и/или услуга;
л) размера на участие като съфинансиране от страна на външния доставчик, ако се предвижда такова;
(2) По преценка на кмета на Общината в конкурсните условия могат да бъдат включении и други условия.
Чл.12 (1) Обявата за провеждане на конкурса се публикува в два местни и един национален вестник и на сайта на Община Пазарджик най-малко 45 дни преди датата на провеждането.
(2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 10, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3 дневен срок от нейното издаване.
Чл.13 Комисията за провеждането на конкурса по чл.10, ал.2 се състои от 5 члена, като задължително в нейния състав се включва юрисконсулт от Община Пазарджик и представител на съответното ведомство.Присъствието на юрист е задължително за провеждане на редовно заседание на комисията.Със заповедта по чл.10, ал.2 се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.
Чл.14 (1) Когато на конкурса се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил само ако отговаря на всички изисквания, посочени в конкурсните условия.
(2) Когато не се яви кандидат, Община Пазарджик осъществява съответната дейност или услуга. Повторен конкурс не се обявява.
Чл.15 (1) Комисията оценява и класира участниците в 14 - дневен срок от отваряне на офертите .Въз основа на решението на комисията кметът издава заповед и сключва договор с класирания кандидат на първо място. Същата може да се обжалва от останалите участници по определения от закона ред, като жалбата не спира изпълнението на заповедта.
(2) В договора се уреждат въпросите относно:
1. предмета на договора - вид и обем на извършваните дейности и услуги;
2. цена на договора;
3. гаранциите за използване на предоставените бюджетни средства по предназначение;
4. правата и задълженията на страните;
5. срока на договора;
6. неустойки при неизпълнение;
7. прекратяване на договора;
8. други условия;

Глава Четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ
Раздел І
ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Чл.16 Когато инициативата е от ЮЛНЦ регистрирано за извършване на обществено полезна дейност със предложение за съфинансиране на конкретен проект се провежда процедура на пряко договаряне.
Чл.17. ЮЛНЦ изпраща предложение до кмета на Община Пазарджик за започване на процедура по пряко договаряне, в което е указано за какъв проект се търси съфинансиране, за какъв срок, кой ще финансира проекта и какъв е търсеният процент на съфинансиране от общината.Община Пазарджик има право да изисква и друга свързана информация.
Чл.18 (1) Кметът на Община Пазарджик издава заповед за започване на пряко договаряне за предоставяне на съфинансиране на определен проект.
(2) Със заповедта по ал.1 се утвърждава съставът на комисията за водене на преговорите и датата на започване на преговорите .
Чл.19 Комисията по чл.18, ал.2 се състои от от трима души, като задължително в нейния състав се включва юрисконсулт от Община Пазарджик.Присъствието на юрист е задължително за провеждане на редовно заседание на комисията.Със заповедта по чл.18, ал.1гх се определят и един резервен член, както и възнаграждението на членовете на комисията
Чл.20 Комисията взема решение с което определя:
- отказ или съгласие за участие в проекта
- при какви условия да участва Община Пазарджик в съфинансирането на проекта
- мотиви за решението
Чл.21 Въз основа на решението на комисията, ако има дадено съгласие за съфинансиране на проект, кметът сключва договор с определения кандидат.
(2) В договора се уреждат въпросите относно.
1. предмета на договора - подробно се описва проекта който ще се съфинансира, размера на финансовите средства които ще се предоставят от всяка от страните
2. гаранциите за използване на предоставените бюджетни средства по предназначение;
3. правата и задълженията на страните;
4. срока на договора;
5. неустойки при неизпълнение;
6. прекратяване на договора;
7. други условия;


РАЗДЕЛ ІІ
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО Чл. 4, т.2

Чл.23 Когато инициативата за съфинансиране на конкретен проект е от страна на община Пазарджик се прожежда конкурс по реда на този раздел.В конкурса могат да участват физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон и ЮЛНЦ по смисъла ЗЮЛНЦ.
Чл.24 (1) Кметът на Община Пазарджик издава заповед за обявяване на конкурс за съфинансиране на конкретен проект.
(2) Със заповедта по ал.1 се утвърждава и конкурсната документация, състава на комисията за провеждане на конкурса, крайният срок за закупуване на конкурсна документация и крайният срок за приемане на заявления за участие.
Чл.25 (1) Конкурсната документация по чл.24, ал.2 задължително съдържа:
а) представяне на проекта за който се търси съфинансиране;
б) условията за участие в конкурса;
в) изискванията към кандидатите;
г) размер на финансирането и начина на предоставяне на средствата;
д) документите за участие в конкурса и крайният срок за предаването им;
е) начина за провеждане на конкурса;
ж) датата ,часът и мястото на отваряне на офертите;
з) крайния срок за обявяване на резултатите от конкурса;
и) начина на оценяване;
(2) Със заповедта по ал.1 се утвърждава съставът на комисията за водене на преговорите и датата на започване на преговорите .
Чл.26 Комисията по чл.25, ал.2 се състои от от трима души, като задължително в нейния състав се включва юрисконсулт от Община Пазарджик.Присъствието на юрист е задължително за провеждане на редовно заседание на комисията.Със заповедта по чл.24, ал.1 се определят и един резервен член, както и възнаграждението на членовете на комисията
Чл.27 (1) Обявата за провеждане на конкурса, се публикува в един местен вестник и на сайта на Община Пазарджик най-малко 20 дни преди датата на провеждането му.
(2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 24, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3 дневен срок от нейното издаване
Чл.28 Когато на конкурса се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил само ако отговаря на всички изисквания, посочени в конкурсните условия.
Чл.29 (1) Комисията оценява и класира кандидатите и определя кандидата който Община Пазарджик ще съфинансира проекта . Въз основа на решението на комисията кметът издава заповед и сключва договор с определения кандидат. Същата може да се обжалва от останалите участници по определения от закона ред, като жалбата не спира изпълнението на заповедта .
(2) В договора се уреждат въпросите относно.
1. предмета на договора - подробно се описва проекта който ще се съфинансира, размера на финансовите средства които ще се предоставят от всяка от страните
2. гаранциите за използване на предоставените бюджетни средства по предназначение;
3. правата и задълженията на страните;
4. срока на договора;
5. неустойки при неизпълнение;
6. прекратяване на договора;
7. други условия;

Глава Пета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл.30 (1) Доставчика на общински дейности и услуги е длъжен:
а). изпълнява договора и поетите ангажименти, с които е участвал в конкурса;
б). да спазва изискванията, посочени в договора;
в) да уведомява Общината, при всяка промяна в статуса на доставчика и при възникване на обстоятелства, препятсващи или отлагащи изпълнението на договора ;
г) да използва отпуснатите средства от Общината единствено за осъществяване на предоставената му дейност или услуга.
д) да осигурява достъп на представител на Общината до помещенията, документите и информацията, свързани с изпълнението на съответната общинска дейност или услуга, за оценка за тяхното изпълнение;
е) няма право да преупълномощава други лица да извършват предоставените им общинските дейности и услуги;
Чл.31 Контролът за качеството на извършваните общински дейности и услуги се осъществява от кмета на Община Пазарджик или упълномощено от него лице .
(2) Упълномощени служители на Община Пазарджик имат право:
а) да посещават без ограничения местата, където се извършват съответните дейности и се предоставят услуги;
б) да изискват писмени обяснения, справки, сведения и отчети в опре-делен срок;
в) да извършват проверки за качествата на предоставените дейности и услуги;
г) да осъществяват проверка върху начина на използване на финан-совите средства, предоставени от Общината;
д) осъществява цялостен контрол за изпълнение на дейностите и услугите;
е) да информират обществеността за евентуални нарушения на договора, извършвани от външния доставчик ;
Чл.32 При неизпълнение на задълженията от страна на доставчика на общински дейности и услуги, Общината има право :
а/ да изисква възстановяване на средствата, предоставени до момента на прекратяване на договора;
б/ да сезира съответното ведомство и/или други заинтересувани институции при неизпълнение на установените изисквания за качество;
в/ да сезира данъчните служби с цел проверка на данъчния статус на изпълнителя на дейности и услуги и разходването на предоставените средства;
г) при неизпълнение на договора от страна на доставчика, да го прекрати едностранно с едномесечно писмено предизвестие;


Глава Шеста
Административнонаказателна отговорност

Чл.33 Наказва се с глоба от 100 до 1000 лева доставчикът на общински дейности и услуги и длъжностното лице, отговорно за извършване на съответната дейност или услуга :
а) при възпрепятстване на общински органи при изпълнение на правомощията им по чл.23, ал.2, б. “а”
б) при непредставяне на изискваните документи по чл.23, ал.2, б. “б” в указания срок
в) при непредставяне на изискваните документи, удостоверяващи изразходването на финансови средства, предоставени от Община Пазарджик.
Чл.34. Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания
Чл.35 Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от служителите по чл.23, ал.2.
Чл.36 Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Пазарджик.

Глава Седма
Преходни и заключителни разпоредби

§ 1 Наредбата е приета на основание чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА
§ 2 В случаите, когато дейностите и услугите по чл.8, ал.1 влизат в приложното поле на Закона за Обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, се прилагат техните разпоредби.
§ 3 Копие от сключения договор се изпраща в съответната агенция, ако е предвидено такова изискване в нормативен акт.

Настоящата Наредба е приета с Решение № 191 по протокол № 11 от 26.10.2006 г. на Общински съвет гр. Пазарджик и влиза в сила от датата на нейното обнародване.