Новият адрес на официалния сайт на Общински съвет  Пазарджик
е: www.obspazardzhik.com

Кликнете на адреса или изчакайте автоматично пренасочване